Správa nemovitostí 

Správa nemovitostí je naší doménou. Zapomeňte na starosti s nájemníky a myslete jen na pravidelný příjem
z nájemného.

Co je to správa nemovitostí ?

Správa nemovitostí je obor plný specifik a znalostí.

Pokud si někdo myslí, že jeho nemovitost, správu nemovitosti nepotřebuje je na omylu, za prvé je to povinnost každého vlastníka nemovitosti tuto správu zajistit ať sám nebo prostřednictvím jiného správce. Proto mnoho bytových družstev nebo společenstva vlastníků ale i soukromých vlastníků nemovitostí volí levnější variantu a to samostatnou správou. Ničeho se nedopouští, ale správa nemovitostí je velmi kvalifikovaná činnost a nelze ji provádět bez informací. Proto se mnohdy stává, že takto provozované nemovitosti nemají spoustu věcí v pořádku.

Revize – jedna z velmi důležitých částí správy nemovitosti, které je potřeba hlídat. Každá revize má jiný interval a hlavně nedodržením těchto intervalů se vystavují vlastníci postihu.

Správa nemovitostí není jen opravář a uklizečka. Profesionální správci nemovitostí mají ve svých řadách kvalifikované účetní a právní zástupce. Takto vybraný partner Vám dokáže velmi rychle optimalizovat Vaše náklady a zamezí zbytečným nepříjemnostem. Kvalitní právní servis zajistí klientovi okamžité reakce na vzniklé skutečnosti ( výpovědi z nájmu, navýšení regulovaných nájmů, vymáhání pohledávek atd…) Novastreet s.r.o. nabízí nejen správu nemovitostí jako budov, ale i správu jednotlivých bytových jednotek nebo rodinných domů která vlastníci těchto nemovitostí pronajímají. Novastreet s.r.o. spravuje tyto nemovitosti zatím na území Pardubického a Olomouckého kraje, ale v průběhu dvou let chce svou službu rozšířit na Jihomoravský i Moravskoslezský kraj.

Proč nás ?

 • Základním důvodem k dobrému výběru je fakt, že naše společnost není prioritně realitní kanceláří jako většina jiných firem pohybující se na trhu realit a proto není příjem naší společnosti zajištěn z provizí inkasovaných od klientů za prohlídky nemovitostí, nýbrž našim příjmem jsou platby za správu a odvedenou práci.

 • Poplatek za správu nemovitosti je hrazen pouze za měsíce ve kterých je spravovaná  nemovitost obsazena nájemcem. Nevznikají tak případné výdaje vlastníka bytu když nemá příjem z pronájmu.
 • Jako správci nemovitostí jsme pojištění na újmu způsobenou třetím osobám a tím dáváme větší garanci než realitní kanceláře, které z většiny toto pojištění nemají.
 • Provozní účty – ke kontrole nájemného využívá Novastreet s.r.o. jako jediná společnost na trhu zvláštní provozní účet samostatně ke každé nemovitosti, který umožňuje kontrolovat placení nájemného, ale neumožňuje správci disponovat s penězi zasílané nájemcem. Tím garantujeme naším klientům příjem z pronájmu. Tyto účty jsou naprosto bez poplatku za vedení účtu ani za přijaté či odeslané transakce.
 • Pojištění nemovitosti, domácnosti nebo odpovědnosti ? Spolupráci s pojišťovnami nabízíme našim klientům poradenský servis a pojistné smlouvy se slevami až 35%
 • Skryté poplatky – U správy naší společností Vás nečekají žádné skryté poplatky. V rámci poplatku za správu jsou běžné technické a administrativní služby.

Popis činosti u správy domů

TECHNICKÁ SPRÁVA

Pasportizace

 • vedení pasportů domů, bytů, provozních jednotek, nebytových prostor, pozemků

Média

 • smluvní zajištění dodávek médií v rámci služeb spojených s užíváním jednotek a společných částí nemovitosti - el.energie, plyn, teplo, TUV,odvoz odpadu, provoz výtahu, STA apod.
 • smluvní zajištění provedení odečtu poměrových měřidel
 • vedení evidence vodoměrů
 • zajištění odpočtů měřidel spotřeby teplé užitkové vody, studené vody, případně jiných měřidel pro účely vyúčtování.
 • vypracování energetického plánu za účelem úspory elektrické energie

Havarijní služba

 • smluvní zajištění nepřetržité havarijní služby v řemeslech /voda, plyn, elektro apod.

Úklid

 • smluvní zajištění pravidelného úklidu společných prostor bytových a nebytových objektů a chodníků přiléhajících k nim, včetně údržby zeleně na souvisejících pozemcích.

Dokumentace

 • archivace dokumentace vlastníka nemovitosti po dobu správy
 • vedení a archivace majetkoprávní a stavebně technických dokumentací spravovaných nemovitostí.
 • vedení a archivace veškerých podkladů, dokumentující nájemní a jiné vztahy k spravovaným nemovitostem nebo jejich částem.

Revize

 • zajištění předepsaných revizí, kontrol a zkoušek v řádných intervalech a následně včasné odstranění zjištěných závad dle příslušných prováděcí předpisů a ČSN (ČTN, ČTN EN)
 • revize (zpracování plánu revizí, včetně zajištění sledování a fyzického provádění pravidelných prohlídek a testů)
 • zajištění plnění předepsaných povinností v oblasti požární ochrany  a BOZP

Opravy

 • pravidelná kontrola stavu nemovitosti.
 • roční vyhodnocení stavebně technického stavu svěřených nemovitostí a vypracování věcného plánu rozvoje, údržby a oprav jehož součástí je návrh finančního plánu na pokrytí nákladů na opravy a údržbu.
 • zajištění a odstranění drobných oprav, poruch a údržby domů, bytů a nebytových prostor
 • následná kontrola provedených oprav
 • předkládání stanovisek majiteli nemovitosti k vyžádaným opravám v bytě ze strany nájemce.
 • zajištění velkých rekonstrukcí, výstaveb či nástaveb
 • zajišťujeme zpracování projektové dokumentace, statické posudky, odhady a následné odborné vyhodnocení stavu
 • zajišťujeme výběrové řízení na stavební firmy, dodavatele a investory ( vše veřejně na web.stránkách )
 • vedení dokumentace provedených oprav a sledování záručních dob
 • spolupráce na případných reklamacích
 • spolupráce případně zastoupení majitele nemovitosti v jednání se stavebními úřady ve věcech oprav nemovitosti

EKONOMICKÉ SLUŽBY

Ekonomicko správní činnost

 • evidence nákladů na provoz a správu objektu a jejich úhrada
 • zprávy o činnosti správce
 • roční vyúčtování záloh a jeho distribuce
 • řešení reklamací k ročnímu vyúčtování záloh

Vedení účetnictví pro právnickou osobu

 • vystavování převzatých účetních dokladů z hlediska obsahu a úplnosti náležitostí
 • zaúčtování prověřených účetních dokladů v určené účetní soustavě
 • po skončení roku sestavení účetní uzávěrky a předání veškerých účetních dokladů
 • vypracování přiznání k dani z příjmu právnických osob
 • vedení evidence hmotného a nehmotného majetku

Vedení účetnictví pro fyzickou osobu

 • vystavování pokladních dokladů
 • vystavování vydaných faktur
 • zpracování přiznání daně z nemovitostí
 • zpracování statistických výkazů
 • zpracování podkladů pro úvěr

Zpracování podkladů pro vyřízení dotací

PRÁVNÍ A REALITNÍ SLUŽBY

Právní služby

 • právní porady související s vymáháním dluhů za vlastníky na úhradách do fondu oprav a za služby
 • smluvní zajištění vymáhání dluhů
 • dohody na splátkách, přípravy žalob
 • vypracování nájemní smlouvy a smlouvy o užívání bytu a nebytových prostor
 • zajištění vypracování smlouvy o věcných břemenech
 • výběrové řízení a uzavírání smluv na pronájem ploch na umístění reklam dle pokynů vlastníka
 • předkládání návrhů na výpověď nájmu z bytu, nebytových prostor, provozních jednotek a pozemků, nastanou-li důvody uvedené v nájemní smlouvě, nebo vyplývající ze zákona
 • podávání návrhů na vklady a zápisy do katastrů nemovitostí
 • zajišťování pronájmů, podnájmů bytů, nebytových prostor, provozních jednotek a garáží za tržní ceny
 • zajištění prodeje domu, bytu, nebytových prostor i pozemků
 • smluvní zajištění ostrahy objektu , případně recepční služby
 • zajištění odhadu nemovitosti pro účely příslušného finančního úřadu
 • odborné konzultace o investičních příležitostech spravované nemovitosti
 • poskytování návrhu na tržní ceny pronajatých, podnajatých bytů a neb.prostor ve spravované nemovitosti

 Správě bytů a budov se věnujeme přes 10 let.

358
nemovitostí ve správě
297
 obsazenosti dlouhodobých pronájmů
48
obsazenosti krátkodobých pronájmů
12
správců nemovitostí

Data map
Data map ©2018 Google
Data mapData map ©2018 Google
Data map ©2018 Google
Mapa
Satelitní

Kontaktujte nás

Novastreet s.r.o.

Moravská Třebová
email:     novastreet@email.cz
Telefon:  +420 461 056 718


Vytvořte si  web zdarma